Button_Pobierz

Ulgi Podatkowe w 2014

Sty 05

autor: Łukasz Rymaniak

Dział: PITy 2014

Ulgi podatkowe to przewidziane w prawie podatkowym obniżenia, zwolnienia i odliczenie, pozwalające na zmniejszenie podstawy opodatkowania albo wysokości samego podatku. W 2014 roku osoby rozliczające się z fiskusem będą mogły skorzystać z następujących odliczeń PIT:

Ulga prorodzinna

Od 1 stycznia 2013 roku obowiązują nowe zasady dotyczące ulgi prorodzinnej. Od tego czasu, większe preferencje podatkowe przysługują rodzinom wielodzietnym. Te z co najmniej trojgiem dzieci mają obecnie szanse zapłacić niższy podatek niż kiedyś. Dodatkowe restrykcje wprowadzono zaś wobec rodzin posiadających tylko jedno dziecko. Te bowiem, w 2014 roku, będą mogły skorzystać z ulgi podatkowej tylko wówczas, jeśli wspólne dochody małżonków nie przekroczą kwoty 122 tys. zł. O odliczenie PIT można się obiegać tylko wtedy, jeśli dziecko nie skończyło 18 lat, chyba, że nadal się uczy lub studiuje (25 lat) lub przyznano mu zasiłek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną (brak ograniczenia wiekowego).

Ulga za internet

W 2014 ulgę za internet mogą rozliczyć podatnicy, który w 2013 roku skorzystali z tej możliwości po raz pierwszy oraz rozliczający się na podstawie formularza:

  • PIT 37 (zatrudnieni na umowach, emeryci, renciści)
  • PIT 36 (osoby prowadzące działalność gospodarczą, opodatkowani na zasadach ogólnych)
  • PIT 36L (podatek liniowy)
  • PIT 28 (ryczałt).

Warunkiem ubiegania się o odliczenie od podatku jest dołączenie do formularza załącznika PIT-O. Na podstawie ulgi za internet od dochodu można odliczyć faktycznie poniesione koszty, jednak nie przekraczające kwoty 760 zł. Choć wraz z formularzem podatnicy nie dołączają rachunków, warto je archiwizować. W przypadku kontroli, fiskus może o nie poprosić.

Ulga IKZE

W tym wypadu podstawą do ulgi są składki wpłacane na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Zgodnie z przepisami, podatnicy mają prawo do odliczenia 4 proc. swojego rocznego dochodu, od wartości którego naliczano im składkę na ubezpieczenie ZUS, jednak nie więcej niż 4030,80 zł. Z tej ulgi PIT mogą skorzystać osoby rozliczający się:

  • na zasadach ogólnych według skali podatkowej
  • według podatku liniowego
  • w formie ryczałtu.

autoreklama_pobierz_pit

Ulga rehabilitacyjna

Ta ulga podatkowa przysługuje zarówno osobom niepełnosprawnym, jak również osobom, które mają je na utrzymaniu. Jeśli więc osoba niepełnosprawna, nie uzyskała w ciągu roku dochodu wyższego niż 9120 zł, może ubiegać się o obniżenie podatku. Ulga rehabilitacyjna uprawnia do odliczenia od dochodu maksymalnie 2280 zł, jeśli:

  • konieczne jest opłacenie przewodnika osoby niewidomej (I i II grupa) lub niepełnosprawnej ruchowo (I grupa)
  • osoba niewidoma lub niedowidząca (I i II grupa) lub osoba niepełnosprawna ruchowo potrzebuje psa asystującego
  • niezbędne jest utrzymanie pojazdu, służącego do przejazdu na zabiegi lecznico-rehabilitacyjne. Samochód musi jednak, przynajmniej w części, należeć do osoby niepełnosprawnej.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można również odliczyć od dochodu koszty związane z zakupem leków. W tym przypadku to, co zarobiliśmy w ciągu roku zostanie pomniejszone o różnicę między rzeczywistymi wydatkami na lekarstwa a kwotą 100 zł.

Ulga z tytułu darowizny

Ulga z tytułu darowizny obejmuje nie tylko osoby, które zdecydowały się przekazać danej organizacji pożytku publicznego pewną kwotę pieniędzy, ale również podatników, którzy wsparli cele religijne lub są honorowymi dawcami krwi. W przypadku wydatków na cele charytatywne od dochodu możemy odliczyć maksymalnie 6 proc. Podobna zasada dotyczy ulgi podatkowej dla honorowych dawców, muszą oni jednak określić wartość oddanej przez siebie krwi.